Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1.

1. Organizacja o nazwie Polski Związek Kamieniarstwa zwana dalej „Związkiem”, jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem przedsiębiorców branży kamieniarskiej, członków kadry kierowniczej przedsiębiorców branży kamieniarskiej oraz innych podmiotów współpracujących z branżą kamieniarską, w tym producentów maszyn, wyrobów z kamienia, importerów oraz projektantów i architektów współpracujących z branżą kamieniarską.


2. Związek może posługiwać się w obrocie nazwą skróconą „PZK”.§ 2.

1. Związek działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie ustawy o stowarzyszeniach. Związek jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko przepisom prawa.


2. Siedzibą Związku jest Strzegom.


3. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.


4. Do prowadzenia swych spraw, Związek może zatrudnić pracowników oraz używać odznak i pieczęci na zasadach określonych odrębnymi przepisami.


5. Związek może powołać jednostki wewnętrzne, takie jak komisje, sekcje specjalistyczne, zespoły bądź kluby, dla których każdorazowo będzie określać zakres działania lub uchwalać odpowiednie regulaminy.


6. Związek może prowadzić działalność także za granicą.


7. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działań.Rozdział II
Cele Związku

§ 3.

1. Podstawowymi celami Związku są:
a) ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków w obrocie cywilnoprawnym, jak i administracyjnoprawnym;
b) promowanie i wspieranie zrzeszonych członków;
c) rozwój i integracja branży kamieniarskiej oraz inspirowanie inicjatyw gospodarczych.


2. Cele związku realizowane są poprzez:
a) prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej i konsultacyjnej dla członków, zmierzającej do podnoszenia poziomu kwalifikacji, w szczególności w zakresie wiedzy ekonomicznej, prawnej, organizacyjnej i technicznej oraz wspieranie rozwoju nowoczesnych, innowacyjnych technologii;
b) promowanie wykorzystywania krajowych surowców, maszyn rodzimej produkcji oraz wyrobów branży kamieniarskiej dla budownictwa i branż pokrewnych na arenie krajowej i międzynarodowej
c) wsparcie członków w sporach cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych;
d) poszukiwanie i ułatwianie kontaktów krajowych i zagranicznych niezbędnych w prowadzeniu działalności w branży kamieniarskiej;
e) uczestnictwo i współorganizacja wystaw i targów w celu promocji wyrobów i usług zrzeszonych członków;
f) współpraca ze szkołami wyższymi, szkołami zawodowymi i innymi instytucjami szkoleniowymi w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy;
g) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi uczelniami i instytutami naukowymi w celu wsparcia rozwoju zrzeszonych członków;
h) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki, w szczególności norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym;
i) wydawanie biuletynów i informatorów branżowych, dokumentujących najważniejsze wydarzenia w branży.


3. Związek prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
a) 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
b) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
c) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
d) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
e) 72 Badania naukowe i prace rozwojowe;
f) 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
g) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
h) 85.5 Pozaszkolne formy edukacji.


Rozdział III
Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

 

§ 4.

1. Członkowie Związku dzielą się na członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.


2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w branży kamieniarskiej lub z nią współpracująca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


3. Członkiem honorowym może być:
a) dotychczasowy członek zwyczajny Związku, który trwale zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, w tym zatrudniania pracowników, w związku z uzyskaniem prawa do emerytury oraz
b) osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Związku lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla rozwoju branży kamieniarskiej.


4. Członkiem wspierającym może być:
a) instytucja naukowa, organizacja pożytku publicznego oraz stowarzyszenie lub fundacja;
b) każda osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, współpracująca z Związkiem na podstawie pisemnej deklaracji udzielania Związkowi wsparcia finansowego, rzeczowego i merytorycznego w realizacji celów statutowych Związku.§ 5.


1. Decyzję  o  przyjęciu  w  poczet  członków zwyczajnych lub wspierających podejmuje Zarząd w drodze uchwały na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego, która powinna zostać podjęta w terminie miesiąca od doręczenia deklaracji.


2. Decyzję o nadaniu godności członka honorowego podejmuje Zarząd w drodze uchwały na wniosek przynajmniej 3 członków zwyczajnych lub jednego członka honorowego. Uchwała powinna zostać podjęta w terminie miesiąca od doręczenia wniosku.


§ 6.

1. Członkostwo ustaje na skutek:
a) śmierci członka lub likwidacji jednostki organizacyjnej będącej członkiem,
b) wystąpienia ze Związku;
c) uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członka w przypadku nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy;
d) uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członka w przypadku nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Związku oraz działania na szkodę Związku;
e) rozwiązania Związku.

2. W razie podjęcia uchwały o wykluczeniu, członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zjazdu. Walny Zjazd podejmuje uchwałę w tej sprawie na swym najbliższym posiedzeniu.

3. W okresie do dnia Walnego Zjazdu od podjęcia uchwały Zarządu, członek jest zawieszony w prawach i obowiązkach.

4. W związku z ustaniem członkostwa nie przysługuje żadne roszczenie do majątku Związku.

5. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek członka zwyczajnego Zarząd może zawiesić jego członkostwo na okres nie dłuższy, niż 12 miesięcy.


§ 7.

1. Do praw członków zwyczajnych Związku należy:
a) czynne i bierne prawo wyborcze, które przysługuje członkom niezalegającym z opłatą składek członkowskich przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące;
b) korzystanie z pomocy Związku;
c) czynne uczestnictwo we wszystkich formach działania Związku;
d) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku;

2. Do praw członków honorowych i wspierających Związku należy korzystanie z rezultatów działalności statutowej Związku, a także udział o charakterze doradczym w statutowych organach Związku (bez prawa głosu).


§ 8.

1. Obowiązkiem członków Związku jest:
a) propagowanie i wspieranie celów określonych w statucie;
b) przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał i regulaminów przyjętych przez jej organy;
c) terminowe opłacanie składek członkowskich;
d) udzielania pomocy Związkowi w wykonywaniu zadań statutowych.

2. Członkowie honorowi i wspierający zwolnieni są z opłacania składek członkowskich i wpisowego, jednak mogą uiszczać je na zasadach dobrowolności.


Rozdział IV
Organy Związku


§ 9.

Organami Związku są:
1. Walny Zjazd;
2. Zarząd;
3. Komisja Rewizyjna;
4. Arbitraż Koleżeński.


§ 10.

1. Kadencja członków organów Związku określonych w § 9 ust.  2, 3 i 4 trwa 4 lata i kończy się z dniem odbycia Walnego Zjazdu zatwierdzającego ostatni pełen rok obrotowy pełnienia funkcji w organach.

2. Uchwały kolegialnych organów Związku podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów chyba, że statut stanowi inaczej.

3. Wybory członków organów Związku dokonywane są w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów spośród zgłoszonych kandydatów. Kandydatem do pełnienia funkcji może być każda osoba fizyczna będąca członkiem zwyczajnym Związku, lub posiadająca zgodę organu członka zwyczajnego Związku na kandydowanie .

4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka organów Związku w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród kandydatów zgłaszanych w ramach wyborów uzupełniających na najbliższym Walnym Zjeździe, z zastrzeżeniem regulacji szczegółowych.


§ 11.

1. Walny Zjazd zwoływany jest przez Zarząd w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na rok.

2. Zarząd powiadamia wszystkich członków Związku na piśmie lub za pośrednictwem poczty e-mail o terminie, miejscu, porządku obrad z 30-dniowym wyprzedzeniem.

3. Uchwały mogą być podejmowane przez Walny Zjazd bez względu na kworum z zastrzeżeniem regulacji szczegółowych.

4. Każdemu członkowi zwyczajnemu Związku przysługuje jeden głos. Siłę głosu określa  regulamin.

5. Zarząd ma obowiązek zwołania Walnego Zjazdu na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 20% członków zwyczajnych w terminie 4 miesięcy od daty wpłynięcia uzasadnionego wniosku.

6. Do kompetencji Walnego Zjazdu należy:
a) uchwalanie zmian statutu;
b) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zjazdu;
c) uchwalanie regulaminów Komisji Rewizyjnej i Arbitrażu Koleżeńskiego i Zarządu;
d) wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Arbitrażu Koleżeńskiego;
e) powołanie Prezesa Zarządu z wybranych członków zarządu;
f) wytyczanie kierunków oraz uchwalanie programów działania Związku;
g) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Związku i Arbitrażu Koleżeńskiego oraz udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej;
h) ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej oraz terminów płatności, jak również przekazanie kompetencji w tym zakresie Zarządowi;
i) rozpatrywanie odwołań od decyzji o odmowie przyjęcia bądź wykluczeniu członka ze Związku;
j) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Arbitrażu Koleżeńskiego;
k) rozwiązanie Związku i podjęcie uchwał ustalających przeznaczenie i podział majątku.

7. Uchwały mające za przedmiot zmianę statutu, rozwiązanie Związku lub przeznaczenie majątku Związku w razie jego likwidacji, podejmowane są przez Walny Zjazd zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/4 członków zwyczajnych Związku. Przy ustalaniu kworum nie ma znaczenia ilość głosów posiadanych przez jednego członka Związku.


§ 12.

1. Zarząd prowadzi sprawy Związku i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków, w tym Prezesa i 2 (dwóch) Wiceprezesów.

3. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku, upoważnieni są Prezes lub Wiceprezes, działający łącznie z innym członkiem Zarządu. Do składania oświadczeń w pozostałym zakresie upoważniony jest Prezes działający samodzielnie bądź Wiceprezes działający łącznie z innym członkiem Zarządu.

4. Zarząd wybiera spośród swoich członków Wiceprezesów w drodze uchwały. Wybór do pełnienia funkcji następuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, przy czym w głosowaniu Prezes dysponuje dwoma głosami, pozostali członkowie Zarządu jednym głosem.

5. Zarząd dla realizacji celów Związku podejmuje uchwały we wszystkich sprawach zgodnie z postanowieniami statutu Związku i uchwałami Walnego Zjazdu i regulaminem Zarządu.

6. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Zawiadomienie może być wysłane na adres e-mail członka Zarządu.

7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa. Uchwałę o wykreśleniu Członka, Zarząd podejmuje większością 3/4 głosów w głosowaniu tajnym. Jeżeli uchwała dotyczy członka Zarządu lub jego osoby bliskiej, członek Zarządu jest obowiązany wstrzymać się od głosu.

8. W przypadku powołania Zarządu co najmniej 5-osoboowego, zmniejszenie liczebności członków Zarządu podczas kadencji o maksymalnie dwóch członków nie powoduje konieczności wyborów uzupełniających. Jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż 2 lata, wówczas wybory uzupełniające należy przeprowadzić na najbliższym Walnym. Zjeździe.

9. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje w wyniku upływu kadencji, a ponadto w następujących przypadkach:
a) rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie;
b) odwołania przez Walny Zjazd;
c) śmierci;
d) wykluczenia członka;
e) prawomocnego skazania członka Zarządu za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa.

10. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) ustalenie planu działania Zarządu;
b) uchwalenie budżetu Związku;
c) zwołanie Walnego Zjazdu;
d) nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zjazdu;
e) składanie sprawozdań z działalności Związku na Walnym Zjeździe;
f) podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia i wykluczenia członków oraz przyznania statusu członka honorowego lub wspierającego;
g) udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw;
h) powoływanie jednostek wewnętrznych Związku, takich jak komisje, sekcje specjalistyczne, zespoły bądź kluby, wraz z określeniem ich zakresu działania lub regulaminu;
i) wybór przewodniczących i członków jednostek wewnętrznych Związku;
j) nadzór nad działalnością jednostek wewnętrznych Związku oraz likwidowanie tychże jednostek;
k) koordynowanie działalności Związku i jednostek wewnętrznych;
l) wybór i odwołanie Regionalnych Przedstawicieli Związku wraz z określeniem zasad ich funkcjonowania;
m) zatwierdzanie budżetów i sprawozdań finansowych jednostek powołanych dla realizacji zadań gospodarczych;
n) zarządzanie majątkiem i finansami Związku;
o) współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi;
p) zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz współpracowników, powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura;
q) zawieranie i rozwiązywanie umów w imieniu Związku;
r) podejmowanie uchwał w sprawach przekazanych Zarządowi każdorazowo (ad hoc) przez Walny Zjazd oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.


§ 13.

1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Związku.

2. Komisja Rewizyjna składa się z nie mniej niż 3 (trzech) członków, wybieranych przez Walny Zjazd.

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.

4. Wygaśnięcie mandatu członka Komisji Rewizyjnej następuje w wyniku upływu kadencji, a ponadto w następujących przypadkach:
a) rezygnacji z pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej;
b) odwołania przez Walny Zjazd;
c) śmierci;
d) wykluczenia członka;
e) prawomocnego skazania członka Komisji Rewizyjnej za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa.

5. Zasady funkcjonowania Komisji Rewizyjnej reguluje regulamin Komisji Rewizyjnej i uchwały Walnego Zjazdu.

6. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) wykonywanie, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności Związku pod względem celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, statutu i uchwałami Walnego Zjazdu;
b) przedstawianie na Walnym Zjeździe oceny działalności Związku i zgłaszanie wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli oraz wniosków dotyczących udzielania absolutorium Zarządowi;
c) składanie Walnemu Zjazdowi sprawozdań ze swej działalności.


§ 14.

1. Arbitraż Koleżeński składa się z 5 (pięciu) członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i jego Zastępcę w drodze uchwały.

2. Wybór do pełnienia funkcji następuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów

3. Członkowie Arbitrażu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych organach Związku.

4. Zasady funkcjonowania Arbitrażu Koleżeńskiego reguluje regulamin Arbitrażu Koleżeńskiego i uchwały Walnego Zjazdu.§ 15.

1. Arbitraż Koleżeński orzeka w składzie co najmniej 3 (trzech) członków, którym przewodniczy Przewodniczący lub jego Zastępca.

2. Postępowanie przed Arbitrażem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równowagi stron z zapewnieniem prawa do obrony.

3. Od orzeczeń Arbitrażu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu w terminie 14 dni od ogłoszenia decyzji przez Arbitraż.


§ 16.

1. Do zakresu działania Arbitrażu Koleżeńskiego należy:
a) rozpatrywanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu;
b) rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Związku oraz pomiędzy członkami Związku a jego organami;
c) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zjeździe,


§ 17.

1. Arbitraż Koleżeński może nałożyć następujące kary:
a) upomnienie;
b) naganę.

2. Arbitraż Koleżeński jest uprawniony również do:
a) złożenia wniosku o wykreślenie członka do Zarządu Związku;
b) zawieszenia w prawach członka na czas określony bądź do czasu rozpatrzenia wniosku o wykluczenie członka ze Związku przez Zarząd.


§ 18.

Przewodniczącemu Arbitrażu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.Rozdział V
Dyrektor Biura i Przedstawiciele Regionalni


§ 19.

1. Bieżącą działalnością organizacyjną Związku kieruje zgodnie z postanowieniami statutu i organów Związku powołany przez Zarząd Dyrektor Biura.

2. Dyrektor Biura wykonuje uchwały Zarządu oraz wspiera Zarząd w zakresie wykonywania jego kompetencji.

3. Nadzór nad działalnością Dyrektora Biura sprawuje Prezes Zarządu, który określa zakres jego obowiązków.

4. Zarząd ma prawo upoważnić Dyrektora Biura do składania oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku w zakresie ustalonym przez Zarząd.

5. Dyrektor Biura uczestniczy z głosem doradczym we wszystkich posiedzeniach organów Związku.


§ 20.

1. Zarząd wybiera Przedstawicieli Regionalnych Związku spośród członków zwyczajnych lub honorowych.

2. Do obowiązków Przedstawicieli Regionalnych należy w szczególności:
a) realizacja celów statutowych Związku zgodnie z § 3 statutu;
b) dbanie o dobre imię Związku;
c) koordynowanie, nadzór i wspieranie rozwoju Związku i jego członków w regionie;
d) propagowanie celów Związku wśród regionalnych przedsiębiorców z branży kamieniarskiej;
e) pozyskiwanie nowych członków Związku.

3. Przedstawiciele Regionalni są uprawnieni do uczestniczenia z głosem doradczym we wszystkich posiedzeniach organów Związku.


Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 21.

1. Jako środki finansowe będące w posiadaniu Związku przewiduje się:
a) wpisowe i składki członków zwyczajnych;
b) dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy osób lub instytucji;
c) wpływy z własnej działalności gospodarczej.

2. Związek może tworzyć fundusz statutowy i inne fundusze celowe w oparciu o przepisy prawa i uchwały organów Związku. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

3. Związek nie może przyjmować lub dokonywać płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartości 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

4. Związek nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723).

Dołącz do nas
ZPBK

PZK jest jednym z ważniejszych integratorów środowiska branży kamieniarskiej w Polsce. Członkowie Związku mają możliwość uczestniczenia w pracach Związku, który daje unikatową możliwość kształtowania relacji i wymiany doświadczeń.

Kamień Naturalny - certyfikat autentyczności produktów.

Symbol gwarancji jakości wyrobu z kamienia