W odpowiedzi na liczne zapytania o możliwość przyjmowania uczniów na praktyczną naukę zawodu w zakładach kamieniarskich przekazujemy poniższą informację.

Aby przyjąć ucznia na praktykę należy nie tylko posiadać dyplom mistrzowski (egzamin organizuje ZPBK dwa razy w roku), ale także należy mieć ukończony podstawowy kurs pedagogiczny.
Dolnośląska Izba Rzemieślnicza, wspólnie z Kuratorium Oświaty, organizuje w październiku krótki kurs dający uprawnienia pedagogiczne. Wszystkie szczegóły o kursie, wymaganiach i kosztach znajdują się poniżej. Na końcu można znaleźć dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za rekrutację.

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
PROGRAM ZATWIERDZONY PRZEZ KURATORIUM OŚWIATY
 


CZAS KURSU: PAŹDZIERNIK 2019 ROKU
ILOŚĆ GODZIN: 40h wykładów i 8h praktyki
MIEJSCE KURSU: SIEDZIBA DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ we Wrocławiu, Plac Solny nr 13

UCZESTNIK KURSU:
Kandydat na instruktora musi spełniać warunki i wymagania określone w § 10 ust. 4 i 5  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1626), zajęcia praktyczne realizowane u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych mogą prowadzić osoby legitymujące się:

- Wykształceniem średnim, którego będą nauczać lub
- Tytułem mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać; lub nie mający tytułu mistrza w zawodzie, potwierdzonym:
- świadectwem ukończenia technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
- świadectwem ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
- świadectwem ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
- dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

CEL KURSU:
Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień pedagogicznych, niezbędnych w związku z:

- Prowadzeniem nauki zawodu dla młodocianych w systemie oświaty szkolnej, np. warsztatach szkolnych, centrach kształcenia ustawicznego, ośrodkach adaptacji zawodowej, warsztatach terapeutycznych
- Prowadzeniem nauki zawodu dla młodocianych w firmach, zakładach prywatnych w różnych branżach i specjalnościach (normatywny warunek uzyskiwania zwrotu kosztów kształcenia);
- Prowadzeniem zajęć praktycznych na kursach kwalifikacyjnych, kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych, warsztatach – w ramach kształcenia ustawicznego, w tym w systemie oświaty pozaszkolnej.

FORMA KURSU:
Wykłady oraz zajęcia praktyczne będą realizowane w systemie stacjonarnym, według harmonogramu uwzględniającego wnioski i sugestie Kursantów.
Zajęcia są prowadzone metodami aktywizującymi z położeniem nacisku na osiągnięcie przez uczestników szkolenia niezbędnych umiejętności, przydatnych w prowadzeniu zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu.
Na zakończenie kursu przeprowadza się 2-godzinny egzamin złożony z części pisemnej (test) i praktycznej oraz ewaluację.
 
PROGRAM KURSU:
Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy 5h
Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor - osoba ucząca się”   8h
Metodyka praktycznej nauki zawodu  27h
Umiejętności dydaktyczne realizowane w środowisku pracy 8h

KOSZT KURSU:
cena podstawowa: 750,00 zł
cena dla nowych członków cechów: 650,00 zł
cena dla osób z dyplomem Mistrza z 2019r.: 550,00 zł
Istnieje możliwość zapłaty w dwóch ratach !
Wpłata w pełnej wysokości w terminie do dnia 31 sierpnia 2019r. to 10% zniżki !
Wpłat można dokonywać gotówką w kasie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu, w godz.: 9:00-14:00.
Wpłat można dokonywać przelewem bankowym na rachunek w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie II Oddział we Wrocławiu, numer konta: 23 1930 1190 2013 1300 0185 002 z dopiskiem w tytule płatności „Kurs pedagogiczny”.
 
DOKUMENT KWALIFIKACYJNY:
Absolwenci kursu otrzymują Zaświadczenie zgodnie z ustalonym wzorem przez Ministra Edukacji Narodowej w autorskiej formie graficznej, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186/2012).

ZGŁOSZENIE:
Przesłanie ZGŁOSZENIA jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu.
Szczegółowych informacji udziela Magdalena, tel.: 71.344.86.91, wew. 34 w godz.: 9:00-14:00 lub E-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Nasz fanpage
PZK na Facebook

Wszystkie aktualności, komunikaty oraz ciekawostki z życia branży możesz śledzić przez nasz fanpage.

Najbliższe wydarzenie
7-9.06.2024

XXIX Walny Zjazd PZK

Miejsce spotkania
Bronisławów

Zapytaj eksperta

Nasze grono ekspertów jest do Twojej dyspozycji, aby pomóc Ci w rozwiązaniu problemów lub odpowiedzieć na dręczące Cię pytania.

Kamień Naturalny - certyfikat autentyczności produktów.

Symbol gwarancji jakości wyrobu z kamienia