W dniu 01 marca 2016 r. w Strzegomiu odbyło się posiedzenie Zarządu ZPBK składzie, jak niżej:

    Stanisław Sitarz
    Bogusław Solima
    Alfred Marian Sroka

Ponadto, w posiedzeniu Zarządu uczestniczył: p. Bogusław Skolak z firmy „GRANEX SP. Z O.O. - 58-150 Strzegom, ul. Niepodległości 22 - Przewodniczący Kapituły ZPBK.
 Porządek obrad:

    Otwarcie.
    Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
    Omówienie szczegółów sporządzenia bilansu za 2015 r. i przygotowania dokumentów dla Komisji Rewizyjnej ZPBK.
    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia bilansu, rachunku zysków i strat za 2015 r. oraz informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego - UCHWAŁA NR 1/03/2016/IV w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
    Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zjazdu o przeznaczeniu zysku netto - UCHWAŁA NR 2/03/2016/IV.
    Przygotowanie sprawozdania z działalności Zarządu Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
    Podjęcie uchwały w sprawie skreślenia z listy członków Związku - UCHWAŁA NR 3/03/2016/IV.
    Podjęcie uchwały w sprawie skreślenia z listy członków Związku - UCHWAŁA NR 4/03/2016/IV.
    Podjęcie uchwały w sprawie skreślenia z listy członków Związku - UCHWAŁA NR 5/03/2016/IV.
    Podjęcie uchwały w sprawie skreślenia z listy członków Związku - UCHWAŁA NR 6/03/2016/IV.
    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego członka Związku - UCHWAŁA NR 7/03/2016/IV.
    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Kapituły przyznającej odznaczenie „Zasłużony dla kamieniarstwa Rzeczpospolitej Polskiej” - UCHWAŁA NR 8/03/2016/IV.
    Sprawy bieżące.

 

Ad. 1) Otwarcie:

Prezes Zarządu p. Stanisław Sitarz otworzył posiedzenie Zarządu ZPBK i powitał przybyłych na posiedzenie p. Bogusława Skolaka i członków Zarządu. Ponadto, poinformował zebranych, iż p. Włodzimierz Ratajczak - członek Zarządu nie będzie uczestniczył w posiedzeniu z powodu choroby.

 

Ad. 2) Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu:

Prezes Zarządu ZPBK odczytał protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu, który zawierał omówienie niżej wymienionych spraw:

    Otwarcie.
    Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
    Rozpatrzenie pisma z dnia 28.01.2016 r. firmy: MARMURY CENTRUM LUBLIN SPÓŁKA JAWNA - podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości składki członkowskiej - UCHWAŁA NR 1/02/2016/IV.
    Wybór kapituły do przyznawania odznaczeń „ZASŁUŻONY DLA KAMIENIARSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” - UCHWAŁA NR 2/02/2016/IV.
    Przygotowania do XIX Walnego Zjazdu ZPBK.
    Sprawy bieżące.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 3) Omówienie szczegółów sporządzenia bilansu za 2015 r. i przygotowania dokumentów dla Komisji Rewizyjnej ZPBK.

Prezes Zarządu p. Stanisław Sitarz omówił przygotowane dokumenty przez Księgową Związku, tj.:

    bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.,
    rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.;
    dodatkowe informacje i objaśnienia za rok 2015

Prezes poinformował zebranych, iż według stanu na dzień 31.12. 2015 r. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazuje zysk netto.

Po dyskusji, przyjęto w/w dokumenty.

 

Ad. 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia bilansu, rachunku zysków i strat za 2015 r. oraz informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego - UCHWAŁA NR 1/03/2016/IV w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Treść tej uchwały brzmi:

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. obejmujące:

    bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 80.138,97 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy);
    rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 8.173,84 zł (słownie złotych: osiem tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze);
    dodatkowe informacje i objaśnienia za rok 2015.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Ad. 5) Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zjazdu o przeznaczeniu zysku netto - UCHWAŁA NR 2/03/2016/IV.

Treść tej uchwały brzmi:

Wystąpić z wnioskiem do Walnego Zjazdu ZPBK o przeznaczenie zysku netto w wysokości 8.173,84 zł (słownie złotych: osiem tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze) na cele statutowe Związku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Ad. 6) Przygotowanie sprawozdania z działalności Zarządu Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Prezes Zarządu p. Stanisław Sitarz,  omówił przygotowane wstępnie Sprawozdanie z działalności Zarządu Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej za rok 2015.

Po dyskusji i drobnych korektach Sprawozdanie z działalności Zarządu zostało przyjęte.

 

Ad. 7) Podjęcie uchwały w sprawie skreślenia z listy członków Związku - UCHWAŁA NR 3/03/2016/IV.

Treść tej uchwały brzmi:

Zarząd wyraża zgodę na rezygnację członka Związku firmy pn.: KAMIENIARSTWO ZENON KISZKIEL - z siedzibą 58-150 STRZEGOM, ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 46 - reprezentowaną przez ZENONA KISZKIELA.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Ad. 8) Podjęcie uchwały w sprawie skreślenia z listy członków Związku - UCHWAŁA NR 4/03/2016/IV.

Treść tej uchwały brzmi:

Zarząd wyraża zgodę na rezygnację członka Związku firmy pn.: ZAKŁAD KAMIENIARSKI P.H.U. ANDRZEJ SYPKO - z siedzibą 58-150 STRZEGOM, UL. WAŁBRZYSKA 6A - reprezentowaną przez ANDRZEJA SYPKO.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Ad. 9)     Podjęcie uchwały w sprawie skreślenia z listy członków Związku - UCHWAŁA NR 5/03/2016/IV.

Treść tej uchwały brzmi:

Zarząd wyraża zgodę na rezygnację członka Związku firmy pn.: ZAKŁAD PRZEROBU KAMIENIA BUDOWLANEGO WOJCIECH PODSTAWKA - z siedzibą 09-522 DOBRZYKÓW, UL. GĄBIŃSKA 16 - reprezentowaną przez WOJCIECHA PODSTAWKĘ.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Ad. 10) Podjęcie uchwały w sprawie skreślenia z listy członków Związku - UCHWAŁA NR 6/03/2016/IV.

Treść tej uchwały brzmi:

W związku z Postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 15 stycznia 2016 r. Sygn. akt V GU 166/15 oraz pismem z dnia 17.02.2016 r. informującym o ogłoszeniu upadłości - Zarząd skreśla z listy członków Związku firmę pn.: JP GRANIT SP. Z O. O. JAN PAWLIK - nowa nazwa firmy: BUDO-STONE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - z siedzibą 27-400 OSTROWIEC ŚW., UL. I. BOERNERA 7 - reprezentowaną przez HUBERTA KOCHANOWSKIEGO - Syndyka Kochanowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Ad. 11) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego członka Związku - UCHWAŁA NR 7/03/2016/IV.

Treść tej uchwały brzmi:

Zarząd przyjmuje w poczet członków firmę pn.: KEMIZO SP. Z O.O. - z siedzibą 68-200 ŻARY, UL. ŻAGAŃSKA 42 - reprezentowaną przez STANISŁAWA OZIMKA.
Zarząd zobowiązuje członka do wpłacenia wpisowego i regularnych wpłat składek członkowskich. Członek korzysta z pełni swoich praw od dnia uiszczenia opłaty wpisowej, jednak nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Ad. 12) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Kapituły przyznającej odznaczenie „Zasłużony dla kamieniarstwa Rzeczpospolitej Polskiej” - UCHWAŁA NR 8/03/2016/IV.

Powołany przez Zarząd ZPBK Uchwałą Nr 2/02/2016/IV z dnia 03.02.2016 r. Przewodniczący Kapituły p. Bogusław Skolak wniósł poprawki do przedstawionego przez Zarząd projektu Regulaminu Kapituły przyznającej odznaczenia za specjalne zasługi na rzecz ZPBK.

Po dyskusji i naniesionych poprawkach, Zarząd Związku przyjął Uchwałą Nr 8/03/2013/IV z dnia 01.03.2016 r. Regulamin Kapituły przyznającej Odznaczenie „Zasłużony dla Kamieniarstwa Rzeczpospolitej Polskiej”.

Treść tej uchwały brzmi:

Przyjmuje się Regulamin Kapituły przyznającej Odznaczenie „Zasłużony dla Kamieniarstwa Rzeczpospolitej Polskiej”, stanowiący Załącznik Nr 1 do uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Ad. 13) Sprawy bieżące:

    PRZYGOTOWANIA DO XIX WALNEGO ZJAZDU ZPBK:

P. Stanisław Sitarz - Prezes Zarządu poinformował zebranych o przygotowanych projektach: Programu Zjazdu, Porządku obrad oraz Uchwał na XIX Walny Zjazd ZPBK, który odbędzie się w dniach 15 - 17 kwietnia 2016 r. w Zamku Książ - 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1.

Po dyskusji Zarząd przyjął projekty przygotowanych dokumentów.

Postanowiono, iż:

    Program XIX Walnego Zjazdu Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej;
    Porządek Obrad XIX Walnego Zjazdu ZPBK.

zostaną przesłane drogą e-mailową do wszystkich Członków Związku.

Natomiast, projekty uchwał do podjęcia na Walnym Zjeździe będą dołączone dodatkowo przy zamieszczeniu sprawozdania finansowego za 2015 r. na stronie internetowej ZPBK oraz zostaną przekazane członkom podczas XIX Walnego Zjazdu ZPBK.

 

    WYJAZD DO NIEMIEC

Wiceprezes Zarządu p. Alfred Marian Sroka poinformował zebranych, iż Zarząd ZPBK otrzymał zaproszenie od przedstawiciela firmy VEROSTONE z Niemiec do odwiedzenia ich firmy w dniach 27-29 kwietnia 2016 r.

Członkowie Zarządu podziękowali za zaproszenie i podjęli decyzje o wyjeździe wraz z Burmistrzem Miasta Strzegomia. Ponadto, podjęli decyzję aby zaprosić przedstawicieli firmy VEROSTONE na Święto Granitu Strzegomskiego, które odbędzie się w m-cu czerwcu br.

 

    ŚWIĘTO GRANITU STRZEGOMSKIEGO:

Prezes Zarządu p. Stanisław Sitarz poinformował zebranych, iż w dniach 17 – 19 czerwca 2016 r. w Strzegomiu odbędzie się Święto Granitu Strzegomskiego.

Związek Pracodawców Branży Kamieniarskiej będzie miał w Rynku stoisko, w którym będą prezentowane materiały promujące Związek i jego Członków. Obsługę stoiska będzie prowadził pracownik biura oraz Członkowie Zarządu.

 

    POSIEDZENIE ZARZĄDU:

Następne posiedzenie Zarządu ZPBK odbędzie się w miesiącu kwietniu - maju 2016 r.

Dokładny termin zostanie podany w terminie późniejszym.

 

Prezes Zarządu ZPBK

Stanisław Sitarz

Nasz fanpage
PZK na Facebook

Wszystkie aktualności, komunikaty oraz ciekawostki z życia branży możesz śledzić przez nasz fanpage.

Najbliższe wydarzenie
2.06.2023

XXVIII Walny Zjazd

Miejsce spotkania
Wrocław

Zapytaj eksperta

Nasze grono ekspertów jest do Twojej dyspozycji, aby pomóc Ci w rozwiązaniu problemów lub odpowiedzieć na dręczące Cię pytania.

Kamień Naturalny - certyfikat autentyczności produktów.

Symbol gwarancji jakości wyrobu z kamienia