POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Związek Pracodawców Branży Kamieniarskiej zwany dalej Związkiem jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych kadry kierowniczej, właścicieli przedsiębiorstw i zakładów branży kamieniarskiej oraz innych z nimi współpracujących, producentów maszyn, wyrobów z kamienia i importerów branży kamieniarskiej.

§ 2.

 1. Związek działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów o organizacjach pracodawców. Siedzibą krajowych władz Związku jest Strzegom.
 2. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 3. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników, może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 4. Zarząd Związku może powołać jednostki wewnętrzne, takie jak komisje, sekcje specjalistyczne, zespoły bądź kluby, dla których każdorazowo będzie określać zakres działania lub uchwalać odpowiednie regulaminy.
 5. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działań.

CELE ZWIĄZKU

§ 3.

 1. Integracja środowisk kamieniarskich i zakładów z całego kraju, ochrona praw reprezentowanie interesów branży wobec organów władzy, administracji państwowej i organów samorządowych, a także utrzymywanie kontaktów z krajowymi uczelniami i instytutami naukowymi.
 2. Promowanie wykorzystywania krajowych surowców, maszyn rodzimej produkcji oraz wyrobów branży kamieniarskiej dla budownictwa i branż pokrewnych.
 3. Promowanie nowoczesnej techniki i technologii stosowanych w świecie.
 4. Poszukiwanie i ułatwianie kontaktów krajowych i zagranicznych niezbędnych w prowadzeniu firmy.
 5. Organizowanie działalności szkoleniowej, doradczej i konsultacyjnej dla stowarzyszonych przedsiębiorstw.
 6. Uczestnictwo w organizacji wystaw i targów, indywidualnie i zbiorowo, z promocją wyrobów i usług.
 7. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki, w szczególności norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.
 8. Wydawanie biuletynów i informatorów branżowych, dokumentujących najważniejsze wydarzenia w branży.

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 4.

 1. Członkowie dzielą się na członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.
 2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna zatrudniająca pracowników, prowadząca działalność gospodarczą w branży kamieniarskiej lub z nią współpracująca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna zatrudniająca pracowników, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Związku lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla rozwoju branży kamieniarskiej.

§ 5.

 1. Członkiem wspierającym może być każda organizacja lub osoba fizyczna, będąca pracodawcą, współpracująca z branżą na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Instytucje naukowe, organizacje pożytku publicznego oraz stowarzyszenia należą do Związku, jako członkowie wspierający.

§ 6.

 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Związku na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Związku.

§ 7.

 1.   Członkostwo ustaje na skutek:
  - śmierci członka lub ustania osoby prawnej
  - wystąpienia
  - skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy
  - wykluczenia za nieprzestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Związku. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd Związku.
 2. Instancją odwoławczą od uchwał, o których mowa w ust. 1, jest Walny Zjazd.

§ 8.

 1. Obowiązkiem członków Związku jest propagowanie i wspieranie celów określonych w § 3 Statutu, przestrzeganie postanowień statutu i opłacanie składek członkowskich.
 2. Wysokość składek i wpisowego określa Walny Zjazd Związku. Zjazd może upoważnić Zarząd Związku do ustalania wysokości składek i wpisowego.
 3. Członkowie honorowi i wspierający zwolnieni są z opłacania składek członkowskich i wpisowego.

§ 9.

 1. Do praw członków zwyczajnych Związku należy:
  - czynne i bierne prawo wyborcze, które przysługuje członkom niezalegającym z opłatą składek przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące
  - korzystanie z pomocy Związku
  - czynne uczestnictwo we wszystkich formach działania Związku.
 2. Do praw członków honorowych i wspierających Związku należy korzystanie z opracowań i działalności statutowej Związku, a także udział z głosem doradczym w statutowych władzach Związku.

WŁADZE ZWIĄZKU

§ 10.

Władzami Związku są:
Walny Zjazd Związku
Zarząd Związku
Komisja Rewizyjna
Arbitraż Koleżeński.

§ 11.

 1. Walny Zjazd Związku zwołuje, co najmniej raz na rok Zarząd Związku.
 2. O zwołaniu Walnego Zjazdu powiadomić należy wszystkich członków Związku, pisemnie, z 30-dniowym wyprzedzeniem.
 3. W zjeździe członkowie zwyczajni mają głos stanowiący, a członkowie honorowi i wspierający - głos doradczy.
 4. Zarząd Związku ma obowiązek zwołania Walnego Zjazdu na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 20% członków zwyczajnych.
 5. Do kompetencji Walnego Zjazdu Związku należy:
  - Uchwalanie zmian statutu.
  - Uchwalanie Regulaminu obrad Walnego Zjazdu oraz trybu wyborów władz Związku.
  - Uchwalanie regulaminów Komisji Rewizyjnej i Arbitrażu Koleżeńskiego.
  - Wybór i odwołanie władz Związku.
  - Wytyczanie kierunków oraz uchwalanie programów działania Związku.
  - Zatwierdzanie sprawozdań z działalności Związku, Arbitrażu Koleżeńskiego oraz udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
  - Rozpatrywanie odwołań od decyzji o odmowie przyjęcia bądź wykluczenia członka ze Związku.

§ 12.
Kadencja władz Związku wymienionych w § 11 trwa 4 lata.

§ 13.

 1. W okresie pomiędzy walnymi zjazdami Związku, odbywanymi w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na rok, w imieniu Związku działa i reprezentuje Zarząd Związku.
 2. Zarząd Związku dla realizacji celów Związku podejmuje uchwały we wszystkich sprawach zgodnie z postanowieniami Statutu Związku i uchwałami Walnego Zjazdu.
 3. Do kompetencji Zarządu Związku należy:
  - ustalenie planu działania Zarządu
  - uchwalenie budżetu Związku oraz zatwierdzenie rocznych sprawozdań z jego wykonania
  - nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Związku
  - zwołanie Walnego Zjazdu w sposób i w terminach określonych w § 11 statutu, przygotowanie niezbędnych materiałów oraz nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zjazdu
  - zatwierdzanie regulaminów, instrukcji oraz udzielanie pełnomocnictw
  - uchwalanie regulaminów ( z zastrzeżeniem § 11 pkt. 3), instrukcji, udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw
  - powołanie i likwidowanie jednostek wewnętrznych
  - składanie sprawozdań z działalności Związku na Walnym Zjeździe
  - rozpatrywanie uchwał o skreśleniu i wykluczeniu z listy członka zgodnie z § 7 statutu
  - reprezentowanie Związku na zewnątrz
  - koordynowanie wspólnej działalności Związku, sekcji specjalistycznych i innych jednostek organizacyjnych powołanych zgodnie z § 2 ust. 4 statutu
  - zarządzanie majątkiem i finansami Związku
  - współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi
  - zatwierdzanie budżetów i sprawozdań finansowych powołanych jednostek dla realizacji zadań gospodarczych
  - przyjmowanie i wykluczanie członków Związku
  - rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Arbitrażu Koleżeńskiego
  - zatrudnianie i zwalnianie pracowników, powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Związku
  - zawieranie i rozwiązywanie umów w imieniu Związku.

§ 14.

 1. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów, o ile Zjazd nie postanowi inaczej.
 2. Wszystkie uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby członków, o ile Zjazd nie postanowi inaczej.
 3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Związku w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród kandydatów zgłaszanych w ramach wyborów uzupełniających. Wybór następuje zwykłą większością głosów.

§ 15.

Zarząd Związku składa się z członków określonych przez Walny Zjazd, w liczbie pięciu osób.

§ 16.

 1. W celu operatywnej koordynacji działalności Związku Walny Zjazd wybiera z członków Zarządu w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów Prezesa i dwóch Wiceprezesów.
 2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych upoważnieni są działający wspólnie dwaj członkowie Zarządu Związku, w tym Prezes lub jeden z Wiceprezesów.
 3. Do składania oświadczeń niedotyczących praw i obowiązków majątkowych i finansowych upoważniony jest Prezes, bądź Wiceprezes i jeden członek Zarządu.

§ 17.

 1. Do zadań Komisji należy:
 2. Komisja wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
 3. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku. Walny Zjazd ustala liczbę członków Komisji w liczbie nie mniejszej niż trzech oraz sposób uzupełniania składu Komisji w trakcie trwania kadencji.

- Wykonywanie, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Związku pod względem celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, statutu i uchwałami Walnego Zjazdu.

- Przedstawienie na Walnym Zjeździe oceny działalności i zgłaszanie wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli oraz wniosków dotyczących udzielania absolutorium Zarządowi.

- Składanie Walnemu Zjazdowi sprawozdań ze swej działalności.

§ 18.

 1. Bieżącą pracą organizacyjną kieruje powołany przez Zarząd Dyrektor Biura Związku, nad którym bieżący nadzór sprawuje Prezes Zarządu Związku.
 2. Zarząd Związku ma prawo upoważnić Dyrektora Biura do składania oświadczeń dotyczących praw i obowiązków finansowych w zakresie ustalonym przez Zarząd.

ARBITRAŻ KOLEŻEŃSKI

§ 19.

 1. Arbitraż Koleżeński składa się z 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Członkowie Arbitrażu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Związku.

§ 20.

 1. Arbitraż Koleżeński orzeka w składzie, co najmniej trzyosobowym.
 2. Zespołowi rozpoznającemu sprawy - przewodniczy Przewodniczący Arbitrażu lub jego Zastępca.
 3. Postępowanie przed Arbitrażem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równowagi stron z zapewnieniem praw do obrony. Od orzeczeń Arbitrażu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Zarządu Związku.

§ 21.
Do zakresu działania Arbitrażu Koleżeńskiego należy:

- rozpatrywanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu
- rozpoznanie i rozstrzygnięcie sporów pomiędzy członkami oraz pomiędzy członkam a władzami Związku
- składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zjeździe Związku ze statutem.

§ 22.
Arbitraż Koleżeński nakłada następujące kary organizacyjne:

- upomnienie
- nagana
- zawieszenie w prawach członka na czas określony bądź do czasu rozpatrzenia wniosku o wykluczenie członka ze Związku.

§ 23.

Przewodniczącemu Arbitrażu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej - z głosem doradczym.

§ 24.

Szczegółowy tryb i zasady działania Arbitrażu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez ten Arbitraż.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25.

 1. Jako środki finansowe będące w posiadaniu Związku przewiduje się:
  - wpisowe i składki członków zwyczajnych
  - dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy osób lub instytucji
  - wpływy z własnej działalności gospodarczej
 2. Związek może tworzyć fundusz statutowy i inne fundusze celowe w oparciu o przepisy prawa i uchwały organów Związku.

§ 26.

 1. Uchwały dotyczące zmian w statucie lub rozwiązania się Związku podejmowane są przez Walny Zjazd zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania, w obecności, co najmniej 1/4 członków Związku.
Dołącz do nas
ZPBK

ZPBK jest jednym z ważniejszych integratorów środowiska branży kamieniarskiej w Polsce. Członkowie Związku mają możliwość uczestniczenia w pracach Związku, który daje unikatową możliwość kształtowania relacji i wymiany doświadczeń.

Kamień Naturalny - certyfikat autentyczności produktów.

Symbol gwarancji jakości wyrobu z kamienia