Syndyk Masy Upadłości

Budo - Stone sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Boernera 7, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski,

niniejszym informuje o:

1) możliwości zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w której skład wchodzą:  

a) prawo własności nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu, położonej przy ul. I. Boernera 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim, obejmującej działki nr 4/117; 4/174; 20/2; 4/20; 4/170; 4/171; 4/112, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1O/00047973/2 oraz KI1O/00050558/1,

b) prawo własności ruchomości w postaci wyposażenia produkcyjnego w tym maszyn, urządzeń, mebli, szczegółowo opisanych w Spisie Ruchomości sporządzonym przez Syndyka Masy Upadłości,

c) prawo własności nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu, położonej w Strzelinie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1T/00016515/6 oraz WR1T/00037495/2

za łączną cenę nie niższą niż:

6.138.000,00 zł (słownie: sześć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100) netto.

2) możliwości zakupu poszczególnych składników przedsiębiorstwa za następujące ceny minimalne:

a)  prawo własności nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu, położonej przy ul. I. Boernera 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim, obejmującej działki nr 4/117; 4/174; 20/2; 4/20; 4/170; 4/171; 4/112, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1O/00047973/2 oraz KI1O/00050558/1 – za kwotę nie niższą niż 1.739.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100) netto;

b) prawo własności ruchomości w postaci wyposażenia produkcyjnego w tym maszyn, urządzeń, mebli, szczegółowo opisanych w Spisie Ruchomości sporządzonym przez Syndyka Masy Upadłości – za kwotę nie niższą niż 4.105.000,00 zł (słownie: cztery miliony sto pięć tysięcy złotych 00/100) netto;

c) prawo własności nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu, położonej w Strzelinie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1T/00016515/6 oraz WR1T/00037495/2 – za kwotę nie niższą niż 294.000,00 (słownie: trzysta dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) netto.

Z zastrzeżeniem, że zakup nieruchomości w Ostrowcu Świętokrzyskim (pkt 2a) może odbyć się dopiero po sprzedaży ruchomości (pkt 2b) bądź łącznie ze sprzedażą tych ruchomości bądź po ustaleniu z nabywcą tejże nieruchomości możliwości bezkosztowego składowania niesprzedanych ruchomości.

 

Osoby zainteresowane łącznym nabyciem prawa własności ww. nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności ruchomości (pkt 1) bądź zainteresowane nabyciem któregoś z opisanych składników (pkt 2a-2c) winny składać oferty w zamkniętej i nieprzezroczytej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa Budo - Stone sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim/Oferta na zakup składnika przedsiębiorstwa Budo Stone sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim + krótka nazwa składnika (np. nieruchomość Ostrowiec Św./ruchomości Ostrowiec Św./nieruchomość Strzelin)” bezpośrednio do Biura Syndyka lub przesyłką poleconą na adres:

Kochanowski i Wspólnicy spółka komandytowa

ul. Wojska Polskiego 7/5

25 - 364 Kielce

w terminie 30 dni od daty obwieszczenia. W przypadku przesłania oferty listem poleconym o zachowaniu przez oferenta terminu do złożenia oferty decyduje data jej nadania w placówce pocztowej operatora publicznego.

W treści oferty, złożonej w języku polskim, należy podać, co najmniej, następujące informacje i oświadczenia, a także załączyć do niej następujące dokumenty:

• dane oferenta: imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania w przypadku osób fizycznych, nazwę lub firmę i adres siedziby jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna,

• określenie przedmiotu oferty,

• oświadczenie woli zawarcia z syndykiem umowy sprzedaży z podaniem w walucie polskiej oferowanej ceny netto zakupu przedmiotu sprzedaży,

• oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym, faktycznym oraz prawnym przedmiotu sprzedaży oraz warunkami sprzedaży,

• aktualny odpis z właściwego rejestru z podpisami osób uprawnionych do reprezentacji (w przypadku oferentów będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi),

• w przypadku oferentów składających oferty przez pełnomocników - pełnomocnictwo udzielone stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego, pod rygorem niedopuszczenia do działania winno być opatrzone podpisami notarialnie poświadczonymi.

Jednocześnie osoba składająca ofertę zobowiązana jest przed złożeniem oferty wpłacić wadium w wysokości 10% wartości składnika bądź składników, których dotyczy oferta, tj.:

1) w przypadku oferty na łączny zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa wadium będzie wynosić 613.800,00 zł;

2) w przypadku oferty zakupu prawa własności nieruchomości w Ostrowcu Świętokrzyskim wadium będzie wynosić 173.900,00 zł;

3) w przypadku oferty zakupu prawa własności ruchomości wadium będzie wynosić 410.500,00 zł;

4) w przypadku oferty zakupu prawa własności nieruchomości w Strzelinie wadium będzie wynosić 29.400,00 zł.

W przypadku zakupu kilku składników z punktów 2-4 odpowiednie kwoty wadium należy zsumować.

Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Masy Upadłości (nr rachunku: 14 1240 1372 1111 0010 6644 3736) z dopiskiem „wadium-sprzedaż z wolnej ręki zorganizowanej części przedsiębiorstwa Budo-Stone/wadium-sprzedaż nieruchomości Budo-Stone w Ostrowcu Św./wadium-sprzedaż nieruchomości Budo-Stone w Strzelinie/wadium-sprzedaż ruchomości Budo-Stone w Ostrowcu Św.”.

Oferty osób, które nie wpłaciły kwoty wadium nie będą brane przez Syndyka pod uwagę.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia z Syndykiem umowy sprzedaży na warunkach określonych w warunkach sprzedaży.

Szczegółowe warunki sprzedaży dostępne są w siedzibie Syndyka w godz. od 10:00 do 15:00 adres: ul. Wojska Polskiego 7/5, 25 – 364 Kielce. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać także pod nr tel. 507-284-908.

 

Nasz fanpage
PZK na Facebook

Wszystkie aktualności, komunikaty oraz ciekawostki z życia branży możesz śledzić przez nasz fanpage.

Najbliższe wydarzenie
2.06.2023

XXVIII Walny Zjazd

Miejsce spotkania
Wrocław

Zapytaj eksperta

Nasze grono ekspertów jest do Twojej dyspozycji, aby pomóc Ci w rozwiązaniu problemów lub odpowiedzieć na dręczące Cię pytania.

Kamień Naturalny - certyfikat autentyczności produktów.

Symbol gwarancji jakości wyrobu z kamienia